کانالهای سکسی ترکست com
  • کانالهای سکسی ترکست com
    کانالهای سکسی ترکست com

    تنها بر روی ترک ست 200 شبکه تلویزیونی پخش می شود. د- تنوع موضوعی وتعدد 230 ماهواره مورد بررسی در 15666 کانال تلویزیونی به شرح ذیل است. 1- درحوزه ورزشی  . اسم کانال. VPid; APid; زبان; SID; Provider; پوشش. 3760, horizontal (افقی), 26000, 7/8. DW-TV Asia. ماهواره ترکست : Turksat 3A @ 42°E. .. Beate Uhse Sexy Sat. Hope Channel. 1077; 1277; انگلیسی; 4677. GEM ME. .. Karbala Satellite Channel. 6301; 6311; عربی; 7472. … Sexy love girls. 2310; 2320; 623 .arab babes.. .